22
Μαρ
2017

Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Κατηγορία:

news
Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Υπουργική Απόφαση οικ. 31619/15.3.2017. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έχοντας υπόψη Α. Τις διατάξεις: 1. Το ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 3-4Θ. 2. Το π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003) – Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου