Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακό βήμα που δίνει 50% επιδότηση για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

digital-vima

Ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης Ψηφιακό βήμα

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. digital-vima

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (website) με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ημερομηνία Έναρξης επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr .

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) :
 • συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».

Περίοδος Υποβολής

 • Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018
 • Λήξη Υποβολών: 2 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: εδώ
Σύνοψη δράσης: εδώ

Πηγή: antagonistikotita.gr

Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) από την Webtrails

Εμπιστευτείτε την ομάδα μας και αξιοποιήστε τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Έχοντας πολυετή εμπειρία  στο χώρο τόσο του Marketing όσο και του Web development, οι μεθοδολογίες της Webtrails έχουν βασιστεί στις βασικές αρχές του Digital Marketing όπως έχει άλλωστε αναδείξει και σε ομιλίες σχετικές με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο CEO της Webtrails, Νίκος Καμπιτάκης.

Στην Webtrails αναλαμβάνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησης σας είτε με τη μορφή marketing website είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής παρουσίας μιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετη και απαιτεί την συμμετοχή ενός συνόλου εξειδικευμένων επαγγελματιών προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα.

Στην Webtrails ακολουθούμε μια καλά καθορισμένη μεθοδολογία που αποδίδει άρτια αποτελέσματα.

Performance-Marketing

Σχεδιάζουμε με βάση τις ανάγκες σας το Performance  Marketing που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρησή σας για να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της και να  επιτύχει τους στόχους της, πάντα με γνώμονα τον καθορισμό και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Αναλύουμε το κοινό σας και προχωράμε πέρα από την κατασκευή και στην βελτιστοποίηση του website σας για να βρεθείτε στις υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης (SEO). Συνδυάζουμε με content marketing, social media marketing καθώς και e-mail marketing campaigns για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Στήνουμε και διαχειριζόμαστε για εσάς διαφημιστικές καμπάνιες μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης διαφημίσεων Google AdWords.

Σε κάθε  υπηρεσία μας βασικό μας μέλημα αποτελεί η παρακολούθηση και η μέτρηση της απόδοσης  των ενεργειών μας, προσφέροντας στοχευμένο και αποτελεσματικό Business Consulting   σε όλα τα στάδια της συνεργασίας μας. Βοηθούμε έτσι τους πελάτες μας να παρακολουθούν πάντα την πρόοδο έναντι των στόχων τους παρακολουθώντας τους σημαντικούς γι’αυτούς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPΙ’s).

Δείτε περισσότερα για τα έργα μας: Webtrails Projects


Δείτε επίσης: Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακό άλμα – Ψηφιακός μετασχηματισμός Επιχειρήσεων >


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας! Η ομάδα μας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης σας προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα “Ψηφιακό Βήμα”, καθώς επίσης εγγυάται την επιτυχή υλοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχειρήσής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.