ΕΣΠΑ επιδοτεί δαπάνες προβολής & προώθησης σε τουριστικές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων | Webtrails - Marketing

Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία 15 Μαΐου 2018 *(Η καταληκτική ημερομηνία παρατάθηκε έπειτα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον ενδιάμεσο φορά (ΕΦΕΠΑΕ) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές:
 • Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ])
 • Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
 • Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις – Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • Υπηρεσίες ενοικίασης Αυτοκινήτων
 • Υπηρεσίες ενοικίασης Ποδηλάτων
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Περιορισμοί Δυναμικότητας

 • Ξενοδοχεία:
  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
  • Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και άνω): Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

Διάρκεια

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται κατά μέγιστο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€.
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€.
 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000€.
 • Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (7 Νοεμβρίου 2017).

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

Ειδικά για τις επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)» (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούμενος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 200.000€.
 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει Π/Υ μικρότερο από 25.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
 • Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης, ανέρχεται στο 45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση), το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.

Πηγή: espa.gr

Προβολή της επιχείρησής σας από την Webtrails

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού ώστε να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της & να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Συνδυάζουμε την εμπειρία μας στην επικοινωνία ώστε να δημιουργούμε με έμπνευση & καινοτομία και να υλοποιούμε με επαγγελματισμό & συνέπεια! 

Performance-Marketing

Σχεδιάζουμε με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες σας τις συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες του προγράμματος επιχειρησιακής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε για την τουριστική σας μονάδα. Αφού αναλύσουμε τους στόχους & τα κοινά ενδιαφέροντος διαμορφώνουμε το κατάλληλο σύνολο ενεργειών Performance  Marketing που πρέπει να ακολουθήσει η τουριστική σας επιχείρησή ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που επενδύονται.

Οι ενέργειες που ακολουθούμε βρίσκονται πάντα σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησής σας.
 • Σχεδιάζουμε ή αναδιαμορφώνουμε για εσάς την εταιρικής σας ταυτότητας (λογότυπο, κάρτες, ετικέτες), δίνοντας το ύφος και το πρόσωπο που θέλετε στην εταιρική σας εικόνα.
 • Διαμορφώνουμε το απαραίτητο προωθητικό υλικό (Promotional Material) για τις διαφημιστικές σας καταχωρήσεις, τους διαφημιστικούς ή προϊοντικούς σας καταλόγους, τα φυλλάδια σας καθώς και το απαραίτητο υλικό προβολής για τις εκθέσεις που συμμετέχετε.
 • Διαχειριζόμαστε την Online παρουσία σας. Διαμορφώνουμε τα online προφίλ σας στα μέσα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το κοινό σας (Facebook, Google Business, Tripadvisor, Foursquare κ.α.). Σχεδιάζουμε την ποιοτική επικοινωνία σας με το κοινό που σας αντιπροσωπεύει μέσω στοχευμένου Social Media Marketing. 
 • Στήνουμε & βελτιστοποιούμε για εσάς στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω των εργαλείων Google AdWords & Facebook Ads.  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειών marketing με στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής σας επιχείρησης! Η ομάδα μας σας προσφέρει τη κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης που θα χρειαστεί, προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, καθώς και στην υλοποίηση του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.