Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. espa-ergaleiothiki-pdf

Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ.
Επιδότηση από 50% έως 65%.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής

6 Φεβρουαρίου 2019
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

 • επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»
 • συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια
 • επιλέγουν τη Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: εδώ
Σύνοψη δράσης: εδώ

Πηγή: www.espa.gr

Ψηφιακή προβολή από την Webtrails

Εμπιστευτείτε την ομάδα μας και προβάλετε ψηφιακά την επιχείρησή σας. Έχοντας πολυετή εμπειρία  στο χώρο τόσο του Marketing όσο και του Web development, οι μεθοδολογίες της Webtrails έχουν βασιστεί στις βασικές αρχές του Digital Marketing όπως έχει άλλωστε αναδείξει και σε ομιλίες σχετικές με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο CEO της Webtrails, Νίκος Καμπιτάκης.

Στην Webtrails αναλαμβάνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησης σας είτε με τη μορφή marketing website είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής παρουσίας μιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετη και απαιτεί την συμμετοχή ενός συνόλου εξειδικευμένων επαγγελματιών προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα.

Στην Webtrails ακολουθούμε μια καλά καθορισμένη μεθοδολογία που αποδίδει άρτια αποτελέσματα.

Performance-Marketing

Σχεδιάζουμε με βάση τις ανάγκες σας το Performance  Marketing που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρησή σας για να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της και να  επιτύχει τους στόχους της, πάντα με γνώμονα τον καθορισμό και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Αναλύουμε το κοινό σας και προχωράμε πέρα από την κατασκευή και στην βελτιστοποίηση του website σας για να βρεθείτε στις υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης (SEO). Συνδυάζουμε με content marketing, social media marketing καθώς και e-mail marketing campaigns για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Στήνουμε και διαχειριζόμαστε για εσάς διαφημιστικές καμπάνιες μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης διαφημίσεων Google AdWords.

Σε κάθε  υπηρεσία μας βασικό μας μέλημα αποτελεί η παρακολούθηση και η μέτρηση της απόδοσης  των ενεργειών μας, προσφέροντας στοχευμένο και αποτελεσματικό Business Consulting   σε όλα τα στάδια της συνεργασίας μας. Βοηθούμε έτσι τους πελάτες μας να παρακολουθούν πάντα την πρόοδο έναντι των στόχων τους παρακολουθώντας τους σημαντικούς γι’αυτούς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPΙ’s).

Δείτε περισσότερα για τα έργα μας: Webtrails Projects

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για την ψηφιακή προβολή της επιχείρησής σας! Η ομάδα μας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης σας προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”, καθώς επίσης εγγυάται την αποτελεσματική ψηφιακή προβολή της επιχείρησης σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.