Έργο

RECYCGLOBE

Η Recycglobe είναι μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει άμεσα χρήστες, που διαθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά (υγρά και στερεά) με Ιδιωτικές ή Δημοτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία τους.   Η εταιρεία μας υλοποίησε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Recycglobe η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο καταγραφής της ροής των υλικών και των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
  • Εταιρική πλατφόρμα B2B (διεπιχειρησιακή χρήση)
  • Πλατφόρμα Δήμων M2C (Δήμος – δημότης)
  • Εταιρική πλατφόρμα B2C (επιχειρήσεις συλλογής – χρήστες)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Software product development

ΕΤΟΣ

2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Symfony
MySQL
d3.js
Leaflet
Vue.js

Software product development

  • Symfony
  • MySQL
  • d3.js
  • Leaflet
  • Vue.js.

Για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας recycglobe σε responsive web design χρησιμοποιήθηκε το open source Symfony PHP framework, ενώ η πλατφόρμα κάνει χρήση των υποδομών του MS Azure και της υπηρεσίας Mapbox. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας δόθηκε έμφαση σε ένα πλήθος δυνατοτήτων όπως τα πολλαπλά προφίλ χρηστών Β2B & B2C, η εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σε πολλαπλά format: CSV, Excel, PDF, η δυνατότητα βαθμολόγησης (rating) και σχολίων (comments) και οι ενημερώσεις χρηστών και διαχειριστών με email (notifications).

Επίσης σημαντικές χαρακτηριστικές δυνατότητες της πλατφόρμας αποτελούν οι παρακάτω όπως αυτές περιγράφονται ανά ενότητα.

recycglobe responsive platform design - Software product development

Geo coding & routing

Χρήση χαρτών, γεω-κωδικοποίηση (geo coding) και δρομολόγηση (geo routing) βέλτιστης διαδρομής με πολλαπλά κριτήρια. Δυνατότητα εξαγωγής σε excel. Καταγράφονται οι ανακυκλωτές, οι διευθύνσεις, τα υλικά και οι ποσότητες τους και εκτιμάται η βέλτιστη διαδρομή.

Loyalty system

Καταγράφονται όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και εφαρμόζεται ένα ανταποδοτικό σύστημα μέσω πόντων. Στο πίνακα ελέγχου της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται και των πόντων που συλλέγονται.

API διασύνδεση

API διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με έξυπνους αισθητήρες ανίχνευσης στάθμης πλήρωσης (remote sensors). Ο έξυπνος αισθητήρας recycSense σε συνδυασμό με την πλατφόρμα της recycglobe βελτιστοποιεί την διαχείριση των δρομολογίων είτε με υπολογισμό του μέγιστου φορτίου ανά μέσο συλλογής είτε με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης των σημείων.

recycglobe censors - anima

More platform features

Περισσότερα Έργα

Έργο Onestopinstroke - Web development | Κατασκευή SEO-friendly website σε Wordpress με marketing-oriented responsive web design

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project
BlueSpear mobile app design & logo design

BlueSpear

logo design
mobile app design

project
stepone SEO-friendly website - responsive web design

Stepone

website design & development
Webtrails plugin integration

project
Έργο Παπαδάκη Μαριλένα | Brand Identity | Webtrails

Παπαδάκη Μαριλένα

logo design
brand identity

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
Cyberlogic presentation

Cyberlogic

product branding
promotional material
website design & development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project